Vande Mataram Full Song - Bankim Chandra Chatterjee

Vande Mataram Full Song Lyrics written by Bankim Chandra Chatterjee is a National Song of India. On 24 January 1950, the Constituent Assembly of India has adopted the first two verses of "Vande Mataram" as a national song. It was first written in Sanskrit by Bankim Chandra in the 1870s which he included in his Bengali novel Anandamath in 1882.

In this post, you will find the full lyrics and music video of Vande Mataram Full Version sung by Sangeeta Katti Kulkarni.

Vande Mataram Full Song - Lyrics - Bankim Chandra Chatterjee
Vande Mataram Full Song - National Song of India

Vande Mataram Song Details

Song Title: Vande Mataram
Written By: Bankim Chandra Chatterjee
Composed By: Hemant Kumar
Adopted as National Song: 24 January 1950

Vande Mataram Lyrics (Hindi)

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्नाम् पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।

कोटि कोटि कण्ठ कल कल निनाद कराले
कोटि कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले
के बोले माँ तुमी अबले
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।

तुमि विद्या, तुमि धर्म
तुमि हृदि, तुमि मर्म
त्वम् हि प्राणा: शरीरे
बाहुते तुमि माँ शक्ति
हृदये तुमि माँ भक्ति
तोमारई प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी
नमामि त्वाम् नमामि कमलाम्
अमलां अतुलाम्
सुजलाम् सुफलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।

श्यामलाम् सरलाम्
सुस्मिताम् भूषिताम्
धारिणीम् भरणीम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

'Vande Mataram (Full Version)' Video Song

Video Credits & Sung By: Sangeeta Katti Kulkarni

Post a Comment