Mahishasura Mardini Stotram Lyrics – Ayigiri Nandini

Get the Mahishasura Mardini Stotram Lyrics right here! Ayigiri Nandini Nanditha Medini – A beautiful chant praising goddess Durga’s triumph over the demon Mahishasura. Read these sacred verses and experience the essence of this powerful hymn.


Song Details

Song TitleMahishasura Mardini Stotram (Aigiri Nandini)
LanguageSanskrit
SingerRajalakshmee Sanjay
Music ComposerTraditional
LyricsAdi Sankaracharya
Music LabelRajshri Music

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृंगनिजालय मध्यगते
मधुमधुरे मधुकैटभगन्जिनि कैटभवन्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्ड गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोधिकृतामल शुलकरे
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हतावटुके
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरु तादुरुतापम पाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

इति श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम सम्पूर्णम्

Written By: Adi Sankaracharya

You May Also Like

Mahishasura Mardini Stotram With Lyrics

Video Credits: Rajshri Soul

Tags: aigiri nandini lyrics in english, ayigiri nandini lyrics in english, mahishasura mardini stotram lyrics in hindi/sanskrit

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in English

Aigiri Nandini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandanute
Girivar Vindhya-Siroadhi-Nivasini Vishnu-Vilasini Jishnunute
Bhagavati He Shiti Kantha-Kutumbini Bhurikutumbini Bhurikurte
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 1 ॥

Suravar-Varshini Durdhar-Dharshini Durmukh-Marshini Harsharate
Tribhuvan-Poshini Shankar-Toshini Kilbisha-Moshini Ghosharate
Danuj-Niroshini Ditisut-Roshini Durmad-Shoshini Sindhusute
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 2 ॥

Ayi Jagadamb Madamb Kadamb Vanapriy-Vasini Haasrate
Shikhari-Shiromani Tunga-Himalay Shringa-Nijalaya Madhyagate
Madhu-Madhure Madhu-Kaitabha-Ganjini Kaitabha-Bhanjini Raasrate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 3 ॥

Ayi Shat-Khanda Vikhandita-Runda Vitundita-Shunda Gajadhipate
Ripu-Gaj-Gand Vidaran-Chand Parakram Shunda Mrugadhipate
Nij-Bhuj-Dand Nipatita-Khand Nipatita-Mund Bhatadhipate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 4 ॥

Ayi Ran-Durmada Shatru-Vadhodita Durdhar-Nirjar Shakti-Bhrute
Chatur-Vichar Dhurin-Mahashiv Doot-Kruta Pramathadhipate
Durit-Durih Durashaya-Durmati Danav-Doot Krutant-Mate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 5 ॥

Ayi Sharanagat Vairi-Vadhuvar Vir-Varabhay Dayikare
Tribhuvan-Mastak Shul-Virodhi Shirodhi-Kruta’mal Shulakare
Dumi-Dumi-Tamar Dundu-Bhinad Maho-Mukharikrut Tigmakare
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 6 ॥

Ayi Nij-Hunkruti Matra-Nirakruta Dhumra Vilochan Dhumrashate
Samar-Vishoshit Shonitbij Samudbhava-Shonita Bijalate
Shiv-Shiv-Shumbha Nishumbha-Mahahav Tarpit-Bhoot Pishacharate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 7 ॥

Dhanu-Ranu-Sanga Rana-Kshana-Sanga Parisphur-Danga Natatkatake
Kanak-Pishanga Prushatka-Nishanga Rasadbhata-Shrunga Hatavatuke
Krut-Chaturanga Balakshiti-Ranga Ghatad-Bahuranga Ratad-Batuke
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 8 ॥

Sur-Lalana Tatatheyi Tatheyi Krutabhinayodar Nrutyarate
Krut Kukuthah Kukutho Gadadadik-Taal Kutuhal Gaanrate
Dhudhukut Dhukkut Dhindhimit Dhvani Dheer Mrudang Ninad-Rate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 9 ॥

Jay Jay Japya Jaye Jay Shabda Parastuti Tatpar-Vishwanute
Jhan-Jhan-Jhimjhimi Jhinkruta Nupur-Sinjit-Mohit Bhutapate
Natit-Natardha Nati Nat Nayak Naatit Natya Sugaanarate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 10 ॥

Ayi Sumanah Sumanah Sumanah Sumanah Sumanohar Kantiyute
Sritrajani Rajani-Rajani Rajani-Rajanikar Vaktruvrute
Sunayan-Vibhramar Bhramar-Bhramar Bhramar-Bhramaradhipate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 11 ॥

Sahit-Mahahav Mallam-Tallik Mallitarallak Malla-Rate
Virachit-Vallik-Pallik-Mallik Bhillik-Bhillik Vargavrute
Shit-Krutphulla Samulla-Sitarun Tallaj-Pallav Salla-Lite
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 12 ॥

Avir-Lagand Galanma-Damedur Matta-Matangajarajapate
Tribhuvan-Bhushan Bhut-Kalanidhi Rup-Payonidhi Rajasute
Ayi Sudatijan Lalas-Manas Mohan-Manmatharajsute
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 13 ॥

Kamal-Dalamal Komal-Kanti Kalakalitamal Bhalalate
Sakal-Vilas Kala-Nilay-Krama Kelichalatkal Hansakule
Alikul-Sankul Kuvalay-Mandal Maulimilad-Bhakulalikule
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 14 ॥

Kar-Murlirav Vijit-Kujit Lajjit-Kokil Manjumate
Milit-Pulinda Manohar-Gunjit Ranjit-Shaila Nikunjagate
Nijgun Bhut Maha-Shabarigan Sadgun-Sambhrut Kelitale
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 15 ॥

Katit-Tapit Dukul-Vichitra Mayukha-Tiraskrut Chandraruche
Pranat-Surasur Mauli-Manisphur Danshul-Sannakha Chandraruche
Jit-Kanakachal Mauli-Padorjit Nirbhar-Kunjar Kumbhakuche
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 16 ॥

Vijit-Sahastra-Karaika Sahastra Karaika Sahastra Karaikanute
Krutasur-Tarak Sangar-Tarak Sangar-Tarak Sunu-Sute
Suratha-Samadhi Saman-Samadhi Samadhi-Samadhi Sujat-Rate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 17 ॥

Pad-Kamalam Karuna-Nilaye Varivasyati Yoanudinam Sa Shive
Ayi Kamale Kamala-Nilaye Kamala-Nilayah Sa Katham Na Bhavet
Tav Padamev Parampad-Mityanu-Shilayato Mam Kim Na Shive
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 18 ॥

Kanakal-Satkal-Sindhu-Jalairanu Sinchinute Gunrang-Bhuvam
Bhajati Sakim Na Shachikuch-Kumbha Tatipari-Rambha Sukhanubhavam
Tav-Charanam Sharanam Karavani Nata-Maravani Nivasi Shivam
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 19 ॥

Tav Vimalendukulam Vadanendumalam Sakalam Nanu Kulayate
Kimu Puruhut Purindumukhi Sumukhi-Bhirasau Vimukhi-Kriyate
Mam Tu Matam Shivana-Madhane Bhavati-Krupaya Kimut Kriyate
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 20 ॥

Ayi Mayi Din Dayalutaya Krupayaiv Tvaya Bhavitavyamume
Ayi Jagato Janani Krupayasi Yathasi Tathanu-Mitasirate
Yaduchit-Matra Bhavatyurari Kuruta-Duruta-Pampakurute
Jay Jay Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute ॥ 21 ॥

Iti Shri Mahishasura Mardini Stotram Sampurnam